17.12.07

Kennisgeving bestemmingsplan Banne Centrumgebied

 

Kennisgeving

Ex artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplan Banne Centrumgebied

Het Dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat bestemmingsplan Banne Centrumgebied onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage op het stadsdeelhuis bij het Servicecentrum afdeling vergunningen.